องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 
  โครงการจัดเก็บภาษีรายได้นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.256...
       โครงการจัดเก็บภาษีรายได้นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2561
  ประกาศ รับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
       #ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน #เรื่อง เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) รับสมัคร. ...
  ประกาศ รับสมัคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป...
       #ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน #เปิดรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รับสมัคร. ณ...
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 


ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560