องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 
   ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายโครงการปรับสภาพแวดล้อม...
      

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ลงพื้นท...

  แจ้งประชาสัมพันธ์ขอให้ส่งแผนงาน/โครงการเพื่อรับเงิ...
      

แจ้งประชาสัมพันธ์ขอให้ส่งแผนงาน/โครงการเพื่อรับเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประ...

  ร่วมทอดกฐิน ณ วัดโนนคร้อ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลดอนมัน...
      

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.

นายอำเภอประทาย พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอประทาย...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


แนวทางการดแลพืชเศรษฐกิจอันสืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา
แนวทางการดแลพืชเศรษฐกิจอันสืบเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560