องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เหตุวาตภัย
      

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน นำโดย นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผอ.กองคลัง รก.ปลัด ปบ.นายกอบต.ดอนมัน ได้อ...

  พิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัตุเหตุทางถ...
      

พิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

คณะผู้บริห...

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ร่วมกับชาวบ้าน ม.3/จิต...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ร่วมกับ

ชาวบ้าน ม.3 บ้านปลักแรต

จิตอาสา

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 


ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560