องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดอนมัน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 9 เม.ย. 2564 ]11
2 ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ดอนมัน ปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]11
3 โครงสร้างและการจัดการองค์กร มาตรา 7(1) [ 4 ม.ค. 2561 ]10
4 อำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน มาตรา 7(2) [ 3 ม.ค. 2561 ]12
5 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7(3) [ 2 ม.ค. 2561 ]10
6 กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7(4) [ 1 ม.ค. 2561 ]15
7 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 20 ก.ย. 2560 ]10
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 8 ก.พ. 2560 ]14
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 12 ม.ค. 2560 ]13
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 11 ม.ค. 2560 ]21
11 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา [ 15 ธ.ค. 2559 ]31
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันเรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 15 ก.ค. 2558 ]12