องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนมัน ได้ก่อตั้งครั้งแรก ปี พ.ศ.2509 โดยแยกจากตำบลประทายมีหมู่บ้านในเขตปกครอง 18 หมู่ และปี 2533 ได้แยกหมู่บ้านในเขตการปกครอง ออกเป็นตำบลโคกกลาง ปัจจุบัน 10 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาท้องถิ่น (ไทยโคราชและไทยอีสาน)

พื้นที่

ตำบลดอนมัน เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน ซึ่งดอนใช้เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของราษฎร หมู่บ้านต่างๆ ส่วนที่ลุ่มใช้ทำการเกษตรคือการทำนา มีลำสะแทคไหลผ่านทางทิศเหนือของตำบล มีหนองน้ำกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ จำนวน 24 แห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.โนนอุดม กิ่ง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

สถานที่น่าสนใจ

1.วัดป่าบ้านคอกหมู
2.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
3.โรงเรียนสระประดู่
4.สถานีอนามัย 1 แห่ง