องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560

กองคลัง


นางเรืองอุไร   มาตย์นอก
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 -ว่าง-  นางอติทร   กัญญาคำ  -ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
นางสาวพัชรีวรรณ  จอดนอก นางสาวบุษกร วาสนาม
นางสาววนิดา ศรีนานอก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป