องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560

กองช่าง

นายภัทร วงศ์ละคร
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
  -ว่าง-  
  นายช่างโยธา
 

 
 
 -ว่าง-  นางสาววิไลวรรณ  พิลากุล -ว่าง-
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  คนงานทั่วไป