องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

สิบเอกประทีป ปริเวสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
โทร 081-709-0974
   
 นางประภาภรณ์  โนนม่วง  นางเรืองอุไร   มาตย์นอก
 หัวหน้างานสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-667-2442 โทร 088-354-1862
   
นายภัทร วงศ์ละคร  นางพิชญาอร  พลดงนอก
  ผู้อำนวยการกองช่าง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
 โทร 090-258-6789
โทร 098-103-7807