องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560

สำนักงานปลัด


นางประภาภรณ์  โนนม่วง
หัวหน้างานสำนักปลัด
นางสาวแสงเดือน  พวงเพ็ชร นายคมเพชร  สุปะมา นางบัวริน   ฤทธิพิษ
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
 สิบเอกณัฐพงษ์  ชำนาญ นางสาวพิไลลักษณ์ ศักดิ์ภัทรกุลชัย
-ว่าง-
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
นักพัฒนาชุมชน  เจ้าพนักงานธุรการ
     
 นางสาวอังคณา   สียางนอก  นางช่อพิกุล   จอดนอก -ว่าง-
 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  พนักงานจ้างทั่วไป
   
 
  นายวันชัย คำสมัย
 
  พนักงานขับรถยนต์  
     
     
     
     
     
     
     
     
 4nonymousR44Z