องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560

สภา อบต.

นายศุภชัย  พันธไชย
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
นายบุญทา  จูมเกษ นายอุทัย  สุวิชา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
นายมานพ  บุไธสง นายรวย  พวงกลาง นางทองใบ  ผ่องทองหลาง นายแสน  ประดิษฐ์จา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นางทองมา  เสนอกลาง นางพรรณี  ทอนไธสง นายสัมฤทธิ์  คำยาง นายไพบูลย์  โสรัมภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายอุทัย  สุวิชา นางเกศกัลยา  จันทิชัย นายศุภชัย   พันธไชย นายธีรพล  โพธิจักร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายวิโรจน์  วรรณกัมมิโก นายเจริญศักดิ์  จงเจริญ นายแรม  คุ้มกลาง นายสุรชัย  สาโสภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 
  นายบุญทา  จูมเกษ นายจีรณะ  บุญเกิด นายสุบรรณ  มโนรมย์ นายอภินันท์  มโนรมย์
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10