องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + สิบเอกประทีป ปริเวสังข์
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
  โทรศัพท์ +  081-709-0974
  อีเมล์ + admin@donmun.go.th
  ชื่อ + นายประภาภรณ์  โนนม่วง
  ตำแหน่ง + หัวหน้างานสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 044-756560
  อีเมล์ + admin@donmun.go.th
  ชื่อ + นางเรืองอุไร   มาตย์นอก
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 044-756560
  อีเมล์ + admin@donmun.go.th
  ชื่อ + นายภิวรรษ  กุลจิตติอัมพร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-756560
  อีเมล์ + admin@donmun.go.th
  ชื่อ + นางพิชญาอร  พลดงนอก
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 044-756560
  อีเมล์ + admin@donmun.go.th

   
       องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
   อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
     โทร 044-756560 /โทรสาร 044-756561