องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th
 
 
 
  โครงการรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ...
      

โครงการรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561  

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างข...

  มอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนมัน ณ ...
      

มอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนมัน

ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.<...

  โครงการส่งเสริมพัฒนาการ IQ, EQ เด็ก ๐ - ๕ ปี ด้วยก...
      

โครงการส่งเสริมพัฒนาการ IQ, EQ เด็ก ๐ - ๕ ปี ด้วยกิจกรรม กิน กอด เล่น เล่า

วันที่ ๑๖ สิ...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 


ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560